Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych jest Pani Agata Mużyło prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ammissione (NIP: 7792536552), [dalej: Administrator] z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Heweliusza 5/11.

Administrator szanuje Państwa prawo do zachowania prywatności. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych proszę o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@ammissione.pl

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 1. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),(dalej: „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO.
 2. W ramach działalności gospodarczej pod firmą Ammissione, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie :

a) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. świadczenia usług na rzecz klientów, marketingu swoich usług, w tym w celu informowania o działalności Ammissione (NIP: 7792536552) a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze strona internetową: www.ammissione.pl,

b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonywania umów zawieranych przez Agata Mużyło Ammissione z klientami, dostawcami oraz innymi podmiotami współpracującymi,

c) art. 6 ust 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Agata Mużyło Ammissione NIP 7792536552,

d) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na przedsiębiorcy prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Ammissione z siedzibą w Poznaniu.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów przez: Agata Mużyło Ammissione związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z wykonaniem umowy, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odpowiednio upoważnieni współpracownicy Ammissione w tym zewnętrzni dostawcy usług, np. podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi w działaniach marketingowych, inne podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, prawnicy, organy administracji, sądy.
 3. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE, zostaną zastosowane odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
 4. Każdemu, kto udostępnił przedsiębiorcy Agata Mużyło Ammissione swoje dane osobowe, Administrator zapewnia realizację przysługujących mu praw, które w zależności od przypadku mogą obejmować prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
 6. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić firmie Ammissione np. kontakt z Państwem lub wykonanie usługi.
 7. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody.
 8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Agata Mużyło Ammissione z siedzibą w Poznaniu danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Wszelkie zmiany do Polityki prywatności, zamieszczone zostaną na stronie www.ammissione.pl

Data sporządzenia: 18.05.2022r.

Notka do formularza kontaktowego:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w szczególności na kontakt mailowy i telefoniczny w celu przedstawienia oferty przez Agata Mużyło Ammissione NIP: 7792536552.

Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności.